Новости

01.10.2020

20.10-20 - Международная научно-практическая конференция

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ - ПОЛНОПРАВНЫЙ ФАКТОР МИРОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

2020 год богат на юбилейные даты в истории отношений между Россией и Вьетнамом, одна из наиболее значимых - 70-летие установления дипломатических отношений. 30 января 1950 года Советский Союз одним из первых признал молодое вьетнамское государство, заложив тем самым основы многолетней дружбы и тесного сотрудничества между нашими странами. Традиции солидарности и взаимопомощи, заложенные предыдущими поколениями, сохраняются и приумножаются в новых исторических условиях, и немалый вклад в их развитие вносит народная дипломатия.

Два года назад отметило свое 60-летие Общество российско-вьетнамской дружбы, а в этом году исполнилось 70 лет со дня создания Общества вьетнамо-российской дружбы. И ОРВД и ОВРД были награждены Орденами Труда Вьетнама за постоянную и успешную работу в рамках народной дипломатии по всем направлениям.

20 октября 2020 года в Москве состоится Международная научно-практическая конференция «Роль народной дипломатии в развитии российско-вьетнамских отношений». Общество российско-вьетнамской дружбы получило Президентский грант на проведение этого важного мероприятия. Участники конференции – представители государственных ведомств и учреждений, общественных организаций, обществ дружбы с разными странами Азии, в том числе, делегация от ОВРД.

В ходе конференции пройдут круглые столы на актуальные темы: «Возможности народной дипломатии в укреплении международного сотрудничества на примере развития Российско-Вьетнамских отношений», «Обобщение опыта взаимодействия общественных организаций России и Вьетнама», «Идеологические и стратегические задачи народной дипломатии в современных условиях».

Деловой центр ОРВД проведет ряд встреч между российскими и вьетнамскими предпринимателями. К обсуждению также предлагаются следующие темы: Роль народной дипломатии в формировании культурного обмена между странами, Роль народной дипломатии в развитии торгово-экономических отношений – практический опыт, Народная дипломатия и образовательный процесс, Сохранение и развитие традиций дружбы с помощью средств народной дипломатии. Кроме того, в рамках конференции планируется подписание Соглашения о сотрудничестве между ОРВД и ОВРД на 2020 – 2025 год.

Принятая по результатам работы конференции резолюция будет направлена в порядке информации главам МИД России и Вьетнама.  

Конференция будет транслироваться онлайн и принять в ней участие сможет каждый желающий. 

Регистрация участников проводится на странице «Конференция» вебсайта ОРВД www.orvd.ru

Дополнительная информация:

Email: orvd@mael.ru

Тел. +7 963 644 7575, +7 926 830 52 64. 

 

конференция.jpg 

 

NGOẠI GIAO NHÂN DÂN - YẾU TỐ ĐÚNG ĐẮN CỦA QUÁ TRÌNH CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI

 2020 là một năm sôi động các hoạt động kỷ niệm trong lịch sử quan hệ giữa Liên Bang Nga và Việt Nam, một trong những sự kiện quan trọng nhất – đó là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ngày 30/01/1950, Liên Xô là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận nhà nước Việt Nam non trẻ, qua đó đặt nền móng cho nhiều năm hữu nghị và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước chúng ta. Truyền thống đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau được các thế hệ đi trước thiết lập, gìn giữ và ngày càng phát triển trong các điều kiện lịch sử mới, và đóng góp một phần không nhỏ vào nỗ lực phát triển này phải kể đến Ngoại giao nhân dân.

 Hai năm trước, Hội Hữu nghị Nga-Việt đã kỷ niệm 60 năm thành lập và năm nay đánh dấu 70 năm kể từ khi thành lập Hội Hữu nghị Việt - Nga. Hội hữu nghị Nga – Việt và Hội hữu nghị Việt – Nga đều vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động Việt Nam vì đóng góp không ngừng và thành công trong khuôn khổ ngoại giao nhân dân trên tất cả các lĩnh vực.

 Ngày 20/10/2020 tại Moscow sẽ diễn ra Hội nghị khoa học và thực tiễn quốc tế "Vai trò của ngoại giao nhân dân trong sự phát triển quan hệ Nga-Việt". Hội Hữu nghị Nga-Việt đã nhận được sự hỗ trợ từ phía Tổng thống cho sự kiện quan trọng này. Những người tham gia hội nghị là đại diện của các cơ quan chính phủ và cơ quan trực thuộc, các tổ chức xã hội, hội hữu nghị với các quốc gia khác nhau ở châu Á, bao gồm đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt – Nga.

 Tại hội nghị, thảo luận bàn tròn sẽ được tổ chức theo các chủ đề liên quan: "Cơ hội của ngoại giao nhân dân trong việc tăng cường hợp tác quốc tế dựa trên ví dụ về phát triển quan hệ Nga-Việt", "Tóm tắt kinh nghiệm về sự tương tác giữa các tổ chức xã hội của Nga và Việt Nam", "Nhiệm vụ chiến lược và tư tưởng trong điều kiện hiện đại".

 Trung tâm thương mại thuộc Hội hữu nghị Nga – Việt sẽ tổ chức một loạt các cuộc gặp mặt giữa các doanh nhân Nga và Việt Nam. Các chủ đề sau đây cũng được đề xuất để thảo luận: Vai trò của ngoại giao nhân dân trong việc hình thành giao lưu văn hóa giữa các quốc gia; Vai trò của ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ thương mại và kinh tế - kinh nghiệm thực tế; Ngoại giao nhân dân và quá trình giáo dục; Gìn giữ và phát triển truyền thống hữu nghị thông qua ngoại giao nhân dân. Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội nghị, dự kiến sẽ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Hội hữu nghị Nga – Việt và Hội hữu nghị Việt – Nga giai đoạn 2020 - 2025.

 Trên cơ sở kết quả Hội nghị, Nghị quyết sẽ được thông qua và được chuyển đến Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Việt Nam theo thứ tự thông tin.

 Hội nghị sẽ diễn ra dưới hình thức trực tuyến và tất cả mọi người quan tâm có thể tham dự. Đăng ký tham dự tại chuyên mục “Hội nghị” trên trang chủ của Hội hữu nghị Nga – Việt www.orvd.ru

 Mọi thông tin, xin vui lòng liên hệ:

 Email: orvd@mael.ru

 Tel.: +7 963 644 7575, +7 926 830 52 64

Контактная информация для связи с нами по вопросами аренды

Наши контакты:

Остальные публикации

Акции и спецпредложения